Drukuj

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 8 lutego 2003 r.

Statut Sołectwa
Gminy Osjaków

Rozdział I
Nazwa i teren działania

§ 1

Ogół mieszkańców sołectwa Osjaków stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

§ 2

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Osjaków.

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr. 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ , Statut Gminy Osjaków.

- niniejszego statutu.

§ 3

Terenem działania Sołectwa jest miejscowość Osjaków.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 4

1. Organami sołectw są:

1/ zebranie wiejskie,

2/ sołtys,

3/ Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wsi trwa 4 lata.

§ 5

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołectwa jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

§ 6

1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Wsi należy:

1/ udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska,

4/ inicjowanie i tworzenie warunków pomocy sąsiedzkiej,

5/ sprawowanie kontroli społecznej nad korzystaniem ze składników mienia komunalnego.

§ 7

Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez:

1/ podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w ramach przyznanych kompetencji,

2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców,

3/ uczestnictwo w organizowanych i przeprowadzanych przez Radę Gminy konsultacji projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4/ występowanie do Rady Gminy z wnioskami, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5/ współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6/ ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 8

Zebranie wiejskie opiniuje sprawy dotyczące sołectwa, a między innymi projekty uchwał w sprawach:

1/ planu zagospodarowania przestrzennego,

2/ budżetu,

3/ przepisów prawa miejscowego,

4/ innych uchwał Rady Gminy.

§ 9

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

3. O sposobie załatwienia Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 10

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie, kierować wnioski do odpowiednich organów.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 11

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej sołectwa oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybory odbywają się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§ 12

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1/ zwoływanie i przewodniczenie zebraniu wiejskiemu, o ile nie zostanie wyznaczona inna osoba,

2/ zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej w zależności od potrzeb lub na żądanie mieszkańców,

3/ działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy lub Wójta Gminy,

4/ wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

5/ reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy,

7/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa, zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje ze swej działalności.

§ 13

1. Sołtys jest zapraszany do udziału w sesjach Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtys ma prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.

§ 14

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką. Skład ilościowy Rady określają mieszkańcy sołectwa.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. Działalność ta ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz w kwartale.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania,

2/ opracowuje i przedstawia projekty programów pracy Samorządu Wsi, 3/ wykonuje uchwały zebrania wiejskiego,

4/ prowadzi społeczną kontrolę jednostek prowadzących obsługę miejscowej ludności, formuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,

5/ decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,

6/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

5. Na zebraniu wiejskim sołtys składa informację z działalności Rady Sołeckiej.

§ 15

1. Zebranie wiejskie może odwoływać sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił on zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Rada Gminy może odwoływać sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

3. Rada Gminy odwołuje sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 16

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 17

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3/ na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

§ 18

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady Gminy lub Wójta winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 19

1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczący jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych. W przypadku powstania trudności winien on zwrócić się do przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o udzielenie pomocy.

6. Decyzje zebrania wiejskiego są ważne bez względu na ilość obecnych, o ile zapadają w drugim terminie. Za drugi termin uważa się upływ czasu, co najmniej 15 minut po wyznaczonym terminie odbycia.

§ 20

W celu udzielania sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy.

§ 21

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 23

1. Dla dokonania ważnego w pierwszym terminie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie, co najmniej 3 osobowym wybranym spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2/ przeprowadzenie glosowania,

3/ ustalenie wyników wyborów,

4/ ogłoszenie wyników wyborów,

5/ sporządzenie protokółu.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 25

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 26

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 27

Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym. Natomiast o sposobie wyboru rady sołeckiej decyduje zebranie wiejskie.

§ 28

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim. Mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 29

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym w § 27.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy, na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Osjakowie
Zdzisław Dura


Discuss this article in the forums (0 replies).

Our website is protected by DMC Firewall!